Inddækning omkring kvist

Hvorfor skal vand- og skotrender omkring kviste være nedsænkede?

Vort klima er ofte meget regnfuldt. Det stiller store krav afvandingen af tagfladen og ikke mindst hvis denne brydes af kviste. Afvanding omkring kvisten sker ved hjælp af skotrende foroven og vandrender ned langs siden. Oppe over kvisten er en tagflade, stor eller lille alt efter den aktuelle ejendom. Nedbør på denne tagflade løber normalt direkte ned i tagrenden, men hvis der opsættes en kvist, skal vandet ledes uden om denne, og kvistens skotrende og vandrende skal således lede dette vand ned på tagfladen under kvisten og ned til tagrenden.

Skot-vandrende kvist

Her ses et eksempel på en tagflade, hvor nedbør løber ned af tegl og møder skotrenden der er omkring kvisten. Som det ses skal vandet nu ledes via skotrenden ud til hjørnet hvor det skal dreje ned langs kvistens sider. Der er altså et rimeligt pres på i hjørnet, alt efter hvor meget det regner.
Skot- og vandrender kan udformes på flere måder, men skal være udformet så vandstrømmen kan ledes korrekt uden at der trænger nedbør ind i tagkonstruktionen.

Byggeskadefonden har anvisninger på dette, og i BYG-ERFA erfaringsblad 08 06 26 som angår zinkbeklædte kviste præciseres det at:
“Sammenbygningen af kvist med hovedtagflade er også afgørende for en vandtæt, holdbar løsning, da vindtryk kan presse regnvandet opad og ind over (for lave) inddækninger”.

byggeskadefonden

Her er detaljen fra Byggeskadefondens anvisninger om gode tage. Der er anbefalet forsænket vandrende og ventilation af flunkkonstruktion til det fri.
NB: Quattro er den eneste kvistproducent der udfører nedsænkede skotrender og har ventilation til det fri ved flunkfod.

byggeskadefonden2

Her er endnu en detalje fra Byggeskadefondens erfaringsblad fra 2004.
Det kan altså ikke nytte at udføre vand- og skotrender uden forsænkning.

Vandrende1

Her ses en udbredt vandrende uden forsænkning. Den kraftige vandstrøm i hjørnet mellem skotrende og vandrende gør, at regnvand løber over den lille vinkelkant og direkte ind i konstruktionen. Tegl eller andet tagmateriale vil normalt være lagt i kit på den inderste del af renden. Men den normalt anvendte rygningskit er ikke vandtæt og det er skumprofiler heller ikke. Man kan ligeledes være så uheldig, at tegl lander lige på det lille opbuk, så denne må lægges ned for at få tegl til at ligge rigtig.

Vandrende2

Vandrender skal være forsænkede i forhold til lægteplan. Som det ses på skitsen drejer regnvand af, når det møder opkant som opstår når rende udføres forsænket, og ledes korrekt ned langs kvistens side. Vandrende har en platte over vandløbet til at lægge tætning mellem tagbeklædning og platte for at sikre at fygesne og fugle ikke kan komme ind på undertaget eller i tagkonstruktionen.

Hjælp jeg har flad vand- og skotrende!
Hvis du har været så uheldig at få leveret eller udført en kvist uden forsænket vandrende, er der stor risiko for at du får nedbør ind i tagkonstruktionen. Hvis du har et godt undertag, der er udført tæt og korrekt, kan dette optage nedbør. Men det er ikke meningen at undertaget skal brugs til afvanding af elementer i taget.

Men der er en løsning -du klæber et af disse moderne inddækningsmaterialer på vandrenden, så dette kan lægges op på tegl. På denne måde kan du etablere en tæt løsning, men den har karakter af lappe løsning. Man kan ligeså godt sikre en rigtig udforming fra starten af, så drøft dette med blikkenslageren der skal inddække din kvist, eller køb en færdigkvist med forsænkede vand- og skotrender.

lappeløsning1
Foto viser det påklæbede inddæknings stykke og efterfølgende det færdige resultat – en rigtig lappeløsning.
lappeløsning2
Lappeløsning!